Warunki użytkowania
WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI MOBILNEJ ARTSHERLOCK (REGULAMIN)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) z aplikacji mobilnej ArtSherlock przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym: iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry (dalej: „Aplikacja”).

 

1.2. Regulamin, o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

1.3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Fundacja Communi Hereditate z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000476891, NIP: 7010397445, tel. _ 48 22 354 78 79, e-mail: aplikacja@artsherlock.pl (dalej: „Operator”)

 

1.4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na automatycznej identyfikacji dzieła sztuki (obrazu malarskiego, rysunku, tkaniny), poprzez wykonanie jego fotografii lub nośnika, na którym wizerunek danego dzieła się znajduje oraz weryfikacji, czy znajduje się ono w bazie polskich zbiorów utraconych podczas II wojny światowej.

Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:

 1. App Store (dla systemu iOS),
 2. Google Play (dla systemu Android),
 3. Windows Sklep (dla systemu Windows Phone)
 4. BlackBerry World (dla systemu BlackBerry).

1.5. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.

 

1.6. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji.

 

1.7. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały, informacje i rozwiązania, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów trzecich, z którymi współpracuje Operator w celu świadczenia usług za pomocą Aplikacji (Partnerzy). Z chwilą pobrania Aplikacji, Operator lub jego Partnerzy udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa. Licencja udzielona Użytkownikowi ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny, nieograniczony terytorialnie i na czas nieoznaczony. Licencja udzielona Użytkownikowi nie upoważnia do udzielania dalszych licencji. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości lub we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać ją w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnej lub jakichkolwiek innych systemach informatycznych. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu. Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji oraz zawartych w niej treści na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzanie do pamięci (w tym pamięci RAM) urządzenia mobilnego,

b) utrwalanie w pamięci urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie na tym urządzeniu,

c) tymczasowe zwielokrotnianie w pamięci urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji i zawartych w niej treści,

d) przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa).

Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Użytkownika do wypowiedzenia umowy licencji ze skutkiem natychmiastowym.

 

1.8. Wszelkie materiały, w szczególności zdjęcia wytworzone z udziałem lub za pośrednictwem Aplikacji przez Użytkownika Aplikacji w celu automatycznej weryfikacji dzieł sztuki, mogą zostać wykorzystane przez Operatora w dowolny sposób i w dowolnych celach, w tym w celu przekazania tych materiałów organom państwowym odpowiedzialnym za rewindykację polskich dzieł sztuki utraconych podczas II wojny światowej. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Operatora. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora lub jego Partnerów materiałów wytworzonych z udziałem lub za pośrednictwem Aplikacji bez oznaczenia autorstwa materiałów (np. danych autora zdjęć).

 

1.9. Przesyłając materiały, mających status utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, Użytkownik udziela Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych materiałów na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów tych materiałów osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności następujących:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tychże materiałów – wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których materiały utrwalono, wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania materiałów w sposób inny niż wskazane powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową lub bezprzewodową), a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznym (w tym za pomocą sieci Internet i urządzeń mobilnych).

Udzielana przez Użytkownika licencja obejmuje także: 1) zezwolenie na wykonywanie prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań, 2) zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej działalności, 3) upoważnienie do wykonywania praw osobistych w imieniu Użytkownika.

 

1.10. Przed instalacją Aplikacji należy zapoznać się z Regulaminem

 

1.11. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu.

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU 

 

2.1. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających poniższe wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym. Do korzystania z określonych funkcjonalności może być niezbędne udzielenie Aplikacji określonych uprawnień na urządzeniu mobilnym (takich jak dostęp do aparatur fotograficznego, danych i plików znajdujących się w pamięci urządzenia).

 

2.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:

 1. dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 7.0,
 2. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 2.2,
 3. dla wersji aplikacji pobranej z Windows Store – Windows Phone w wersji minimum 7.5,
 4. dla wersji aplikacji pobranej z BlackBerry World – BlackBerry w wersji minimum 7.

 

2.3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej może wiązać się z ryzykiem zainfekowania Aplikacji niepożądanym oprogramowaniem lub wprowadzenia zmian do kodu źródłowego przez osoby trzecie niezwiązane z Operatorem.

 

2.4. Do działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

3.1. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne. W przypadku wprowadzenia płatnych funkcjonalności, przed pierwszym skorzystaniem z nich Użytkownik zostanie poinformowany o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za korzystanie z tych funkcjonalności oraz sposobach i terminach zapłaty.

 

3.2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

 

3.3. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

 1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
 2. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
 3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

 

3.4. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

 

3.5. Użytkownik może korzystać z Aplikacji anonimowo (bez wprowadzania swoich danych osobowych w przewidzianych do tego miejscach lub udostępniania danych osobowych przechowywanych na urządzeniu, na którym zainstalowano Aplikację) lub po wprowadzeniu swoich danych osobowych (w tym swojej lokalizacji).

 

3.6. Za pośrednictwem formularza dostępnego w Aplikacji Użytkownik może skontaktować się z Operatorem wpisując swoje imię i nazwisko, adres e-mail, miasto, numer telefonu oraz treść zapytania. Operator niezwłocznie odpowie na poruszone zagadnienie.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 

4.1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

 

4.2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
 2. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
 3. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

 

4.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 

 

V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI 

 

5.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Użytkownik, który zaprzestał korzystania z Aplikacji powinien usunąć Aplikację z urządzenia mobilnego.

 

5.2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

 

5.3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 

5.4. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów przewidzianych w obowiązujących powszechnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa.

 

 

VI. PYTANIA I INFORMACJE

 

6.1.Wszelkie reklamacje oraz pytania związane z działaniem i korzystaniem z Aplikacji oraz świadczonymi za jej pośrednictwem usługami, należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej: aplikacja@artsherlock.pl.

 

 

VII. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

 

7.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. W przypadku konieczności aktualizacji Regulaminu, Użytkownik będzie miał możliwość zapoznać się  z nowym Regulaminem za pośrednictwem Aplikacji. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od momentu ich akceptacji.

 

7.2. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Administrator może rozwiązać wiążącą z Użytkownikiem Umowę lub może świadczyć usługi temu Użytkownikowi na dotychczasowych zasadach.

 

7.3. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.artsherlock.pl lub jej podstronach, a także w Aplikacji.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie powinno być rozumiane jako postanowienie naruszające lub ograniczające uprawnienia Użytkownika będącego konsumentem. W przypadku sprzeczności danego zapisu Regulaminu z powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa normującymi sytuację prawną konsumentów, zastosowanie znajdują te przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego. W przypadku sporów, których stroną jest Użytkownik niebędący konsumentem, sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ARTSHERLOCK

 

1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników aplikacji ArtSherlock przetwarzanych przez Fundacje Communi Hereditate z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000476891, NIP: 7010397445 (dalej: „Operator”).

 

2. Polityka Prywatności obejmuje zasady korzystania z aplikacji mobilnej (dalej: „Aplikacje mobilne”) oraz powiązanych z nią serwisami dostępnymi pod adresem internetowym https://artsherlock.pl oraz https://artsherlockmagazyn.pl (dalej: „Serwis”). Za pomocą Aplikacji mobilnej oraz Serwisu świadczone są usługi mające na celu umożliwienie korzystającym z Aplikacji mobilnej automatyczne rozpoznawanie dzieł sztuki z dziedziny malarstwa, rysunków oraz tkanin zabytkowych zrabowanych z polskich zbiorów podczas II wojny światowej.

 

3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Communi Hereditate z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000476891, NIP: 7010397445

 

4. Operator dokłada wszelkich starań, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem, w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: „RODO”). W przypadku uznania, że dane osobowe są przez Operatora przetwarzane niezgodnie z prawem, osoba fizyczna może poinformować o tym Operatora pisząc na jej adres korespondencyjny lub na adres e-mail: info@communihereditate.pl. Osobie fizycznej przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (można to uczynić np. pisząc na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

5. Operator informuje, że dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Ich przetwarzanie to czynności odbywające się na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Operator przetwarza dane osobowe na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy na korzystanie z aplikacji ArtSherlock. Przetwarzanie danych Użytkowników jest niezbędne w celu realizacji usługi.

 

6. Operator informuje, że w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej Użytkownik może podać swoje dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, miasto w którym mieszka, numer telefonu, oraz dane dotyczące geolokalizacji, jednak nie jest to konieczne. W przypadku gdy Operator uzna, że rozpoznano oryginalne dzieło sztuki, które zostało skradzione z polskich zbiorów, wówczas Operator analizując numer IP może zidentyfikować kraj w którym wykonano zdjęcie. Operator nie ma jednak możliwości przypisania danych związanych ze zdjęciem do konkretnego Użytkownika i jego urządzenia, chyba że Użytkownik ten podał swoje dane w formularzu kontaktowym.

 

7. W przypadku korzystania z Serwisu gromadzone są informacje o numerach IP, z których Użytkownicy łączą się z Serwisem. Dane te służą jedynie analizie i weryfikacji działania Serwisu i mogą być wykorzystywane do celów statystycznych.

 

8. Korzystanie z Aplikacji mobilnej lub Serwisu może wiązać się z zapisywaniem przez przeglądarkę internetową stosowaną przez daną osobę plików cookies (ciasteczek). Są to zazwyczaj niewielkie pliki, które pozwalają „zapamiętać”, że z daną stroną internetową łączono się z danego urządzenia lub przeglądarki. Mogą też zawierać dane dotyczące działań podejmowanych przez daną osobę w Aplikacji mobilnej lub Serwisie. Użytkownik może zablokować wykorzystywanie plików cookies w danej przeglądarce internetowej lub na danym urządzeniu, korzystając z dostępnych opcji w tej przeglądarce lub w tym urządzeniu.

 

9. Operator oświadcza, że w przypadku zlokalizowania przez Użytkownika dzieła które zostało zrabowane z polskich zbiorów w czasie II wojny światowej, Operator może przekazać zanonimizowane dane Użytkownika (np. miejsce w którym zdjęcie zostało wykonane, o ile usługa geolokalizacji została przez Użytkownika aktywowana) do Wydziału Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu podjęcia odpowiednich działań zmierzających do odzyskania dzieła.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy:

Dane osobowe, które zbieramy od Użytkowników to: imię, nazwisko, adres, e-mail, miasto w którym mieszka, numer telefonu, opcjonalnie miejsce w którym zostało zrobione zdjęcie. Dane te Użytkownik udostępnia w pełni dobrowolnie, bez ich przekazania, można w pełni funkcjonalnie korzystać z Aplikacji Mobilnej.

 

W jaki sposób i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe: 

1. Aplikacja ArtSherlock powstała w celu identyfikacji polskich strat wojennych. Zakładamy, że jej Użytkownicy podzielają intencje twórców aplikacji i cel ten również jest dla nich ważny.

 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujący sposób:

 1. Jeżeli Użytkownik wykona fotografię dzieła sztuki, jest ona przesyłana na serwer lub serwery powiązane z aplikacją i usługą w celu automatycznego rozpoznania.
 2. Jeżeli Użytkownik udostępni nam usługę geolokalizacji, jest ona przypisana do wykonanego zdjęcia dzieła sztuki. Udostępnienie lokalizacji jest dobrowolne, nie musisz jej udostępniać, nie pozbawi Cię to możliwości pełnego wykorzystania funkcjonalności aplikacji.
 3. Jeżeli Użytkownik udostępnił usługę geolokalizacji, dokonał pozytywnego rozpoznania i przesłał nam formularz kontaktowy, to jego dane zostały przypisane do wykonanego zdjęcia.

 

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy więc w celu świadczenia im usługi tj. umożliwiamy korzystanie z aplikacji ArtSherlock aby zweryfikować czy dany obiekt który został sfotografowany przez Użytkownika jest poszukiwanym dziełem sztuki utraconym podczas II wojny światowej. W tym celu Użytkownik może podać swoje dane osobowe, aby ułatwić kontakt w celu doprecyzowania lokalizacji sfotografowanego dzieła lub zachować autorstwo zrobionego zdjęcia. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest sytuacja w której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO to jest sytuacja w której osoba której dane się zbiera wyraziła na to zgodę.

 

3. Dane osobowe Użytkowników będziemy przetwarzać również w celu rozpatrzenia reklamacji – w tym celu przetwarzamy imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail lub adres korespondencyjny oraz opisany problem podlegający reklamacji. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest sytuacja w której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

 

4.Ponadto dane osobowe będziemy również przetwarzać w celu komunikacji z Użytkownikiem np. informując o aktualizacji regulaminu lub sposobie świadczenia usług- w tym celu przetwarzamy imię i nazwisko oraz adres e-mail. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest sytuacja w której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

 

5.Dane osobowe przetwarzamy również w celu rozpatrywania, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest sytuacja w której przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

Komu przekazujemy dane osobowe Użytkowników:

Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają:

 1. Pracownicy Operatora, którzy realizują usługi na rzecz Użytkownika, pracują nad utrzymaniem Serwisu oraz aplikacją ArtSherlock.
 2. Firma Home.pl spółka akcyjna, z siedzibą w Szczecinie, pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000431335, NIP 8522103252, która świadczy usługi hostingowe oraz pocztowe (e-mail).

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe:

Dane osobowe Użytkowników będziemy przetwarzać tak długo jak pozwalają nam na to przepisy prawa, to znaczy w czasie trwania umowy (świadczenia usługi) oraz o dodatkowy okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

 

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danym osobowym:

Operator przetwarza dane osobowe, zapewniając środki zabezpieczenia ich przetwarzania stosowne do ryzyka związanego z tym przetwarzaniem. Środki te mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj.

  1. zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  2. zbiera dane osobowe w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzania dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  3. przetwarza dane osobowe adekwatnie, stosownie i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla jakich są przetwarzane,
  4. przetwarzane są tylko dane prawidłowe i aktualne,
  5. dane przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane,
  6. dane przetwarzane są w sposób zapewniających ich odpowiednie bezpieczeństwo,
  7. dane przetwarzane są w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą,
  8. dane nie są transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

 

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Użytkownik ma prawo:

1. uzyskać informację czy Operator przetwarza dane osobowe, a jeżeli tak, to w jakim celu i zakresie, na jakiej podstawie oraz jak długo będzie je przetwarzać, a także komu te dane udostępnia.

 

2. żądać od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli użytkownik chce skorzystać z tego prawa, wystarczy że napisze na adres e-mail: info@communihereditate.pl.

 

3. żądać od Operatora niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku gdy:


 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. zgoda, na której opiera się przetwarzanie została przez niego cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 3. wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Operatora oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez Operatora, tych danych lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

4. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do czasu rozpatrzenia przez Operatora żądania do sprostowania danych, jeżeli według Użytkownika dane te są niekompletne lub nieprawidłowe

 

5. cofnąć wyrażoną zgodę, na przetwarzanie danych osobowych.

 

6. wnieść skargę do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że Operator naruszył jego prawa (można to uczynić np. pisząc na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7. wnieść sprzeciw wobec tego, że Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu. W tym przypadku, Operator zaprzestanie ich przetwarzania, o ile nie będzie miał innych podstaw do tego by to robić.

 

8. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które zostały podane Operatorowi. Użytkownik ma również prawo żądać od Operatora przesłania tych danych innemu administratorowi jeżeli:


 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub na podstawie umowy oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

9. żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku gdy:

 1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych – wówczas na okres pozwalający zweryfikować prawidłowość tych danych Operator zaprzestanie ich przetwarzania;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Operator nie będzie już potrzebować tych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 4. wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – wówczas do czasu stwierdzenia, czy istnieją prawnie uzasadnione podstawy oraz czy są one nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

 

10. złożyć wniosek o usunięcie danych „prawo do bycia zapomnianym”. Nie dotyczy ono sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

  1. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  2. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  3. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  4. ustalenie, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r.