Warunki użytkowania

WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI MOBILNEJ ARTSHERLOCK

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej ArtSherlock przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android, Windows Phone, BB7, BB10 (dalej: „Aplikacja”).
1.2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
1.3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Fundacja Communi Hereditate z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 19, , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000476891, NIP: 7010397445 (dalej: „Operator”).
1.4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na: a. automatycznej identyfikacji dzieła sztuki (obrazu malarskiego), poprzez wykonanie jego fotografii lub nośnika na którym wizerunek danego dzieła się znajduje
1.5. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
a. App Store (dla systemu iOS),
b. Google Play (dla systemu Android),
c. Windows Sklep (dla systemu Windows Phone),
d. BlackBerry World (dla systemu BB7 i BB10).
1.6. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.
1.7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
1.8. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały, informacje i rozwiązania, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów.
1.9. Wszelkie materiały, w szczególności zdjęcia wytworzone z udziałem lub za pośrednictwem Aplikacji przez Użytkownika w celu automatycznej weryfikacji dzieł sztuki, mogą zostać wykorzystane przez Operatora w dowolny sposób i w dowolnych celach. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Operatora.
1.10. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu.

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

 

2.1. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających poniższe wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

2.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego: a. dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 8.0, b. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 2.2, c. dla wersji aplikacji pobranej z Windows Store – Windows Phone w wersji minimum 7.5, d. dla wersji aplikacji pobranej z BlackBerry World – BlackBerry w wersji minimum 7,

2.3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu.

2.4. Do prawidłowego i efektywnego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:
a. aktywne połączenie internetowe,
b. aktywna usługa GPS

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

3.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
3.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
3.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 

4.1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
4.2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
b. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
c. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
4.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 

V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

5.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
5.2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
5.3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Fundacja Communi Hereditate z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 19.
6.2. Fundacja Communi Hereditate dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych i zapewnia wszystkim Użytkownikom Aplikacji realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
6.3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu korzystania z usług świadczonych w ramach aplikacji mobilnej.
6.4. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 6.3. zbierane są następujące dane osobowe:
a) Usługa geolokalizacji
b) Imię i Nazwisko
c) Adres e-mail
d) Miasto
e) Nr telefonu
6.5. Administrator przetwarza informacje o ww danych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
6.6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących danych osobowych Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą się o udzielenie takich informacji, w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.
6.7. Administrator gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie
przekazywane przez swoich Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni zgodę na ich
przetwarzanie. Dane te przetwarzane są w celu realizacji statutowych działań Administratora.
6.8. Podanie danych osobowych wynikających z działania formularzy umieszczonych w aplikacji jest dobrowolne. Użytkownik nie ma obowiązku ich udostępnienia. Powyższe nie wpływa na funkcjonowanie aplikacji i możliwość automatycznego rozpoznawania dzieł sztuki (malarstwa).
6.9. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede
wszystkim w celu realizacji statutowych działań Administratora.
6.10. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia
przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie
pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) w celu wykonania
przez te firmy usług prowadzących do poprawnego działania usług związanych z administracją Aplikacji mobilnej, prowadzeniem prac konserwacyjnych Aplikacji mobilnej, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych przez Operatora.

 

VII. REKLAMACJE

 

7.1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej aplikacja@artsherlock.pl
7.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.
7.3. W terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

VIII. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

 

8.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie www.artsherlock.pl. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
8.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.artsherlock.pl lub jej podstronach.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2015 roku.