Warunki użytkowania

WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI MOBILNEJ ARTSHERLOCK (REGULAMIN)

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej ArtSherlock przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym: iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry (dalej: „Aplikacja”).
1.2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
1.3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Fundacja Communi Hereditate z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000476891, NIP: 7010397445(dalej: „Operator”).
1.4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
a. automatycznej identyfikacji dzieła sztuki (obrazu malarskiego, rysunku, tkaniny), poprzez wykonanie jego fotografii lub nośnika na którym wizerunek danego dzieła się znajduje.
1.5. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
a. App Store (dla systemu iOS),
b. Google Play (dla systemu Android),
c. Windows Sklep (dla systemu Windows Phone),
d. BlackBerry World (dla systemu BlackBerry).
1.6. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.
1.7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie. Operatornie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Aplikacji.
1.8. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały, informacje i rozwiązania, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego Partnerów.
1.9. Wszelkie materiały, w szczególności zdjęcia wytworzone z udziałem lub za pośrednictwem Aplikacji przez Użytkownika aplikacji w celu automatycznej weryfikacji dzieł sztuki, mogą zostać wykorzystane przez Operatoraw dowolny sposób i w dowolnych celach. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Operatora.
1.10. Przed instalacją Aplikacji należy zapoznać się z Regulaminem.
1.11. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację Regulaminu.

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

 

2.1. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających poniższe wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
2.2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
a. dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 7.0,
b. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 2.2,
c. dla wersji aplikacji pobranej z Windows Store – Windows Phone w wersji minimum 7.5,
d. dla wersji aplikacji pobranej z BlackBerry World – BlackBerry w wersji minimum 7,
2.3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu.
2.4. Do efektywnego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.

 

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

3.1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
3.2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
3.3. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 

4.1. Operatorprowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
4.2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
b. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,
c. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
4.3. Operatornie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

 

V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

5.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
5.2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności jego dobre imię, Operatormoże podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
5.3. Operatorzastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Fundacja Communi Hereditate z siedzibą w Warszawie (02-001), Al. Jerozolimskie 81 lok. 7.10
6.2. Fundacja Communi Hereditate dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych i zapewnia wszystkim Użytkownikom Aplikacji realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
6.3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w związku z zakresem usług świadczonych w ramach aplikacji mobilnej. Udostępnienie przez Użytkownika tych danych jest dobrowolne.Brak ich udostępnienia nie wpływa na ogólną funkcjonalność aplikacji, tzn. możliwość automatycznego rozpoznawania dzieła sztuki na podstawie zdjęcia wykonanego za pomocą urządzenia mobilnego. Zbierane są następujące dane osobowe:

– usługa geolokalizacji
– imię i nazwisko
– adres e-mail
– miasto
– nr telefonu

6.4. Administrator przetwarza ww dane z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
6.5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących danych osobowych Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą się o udzielenie takich informacji, w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.
6.6. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) w celu wykonania przez te firmy usług prowadzących do poprawnego działania usług związanych z administracją Aplikacji mobilnej, prowadzeniem prac konserwacyjnych Aplikacji mobilnej, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych przez Operatora.

 

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA

 

Aplikacja ArtSherlock powstała w celu identyfikacji polskich strat wojennych. Zakładamy, że jej Użytkownicy podzielają intencje twórców aplikacji i cel ten również jest dla nich ważny.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujący sposób:

1. Jeżeli wykonujesz fotografię dzieła sztuki, jest ona przesyłana na serwer lub serwery powiązane z aplikacją i usługą w celu automatycznego rozpoznania.
2. Jeżeli udostępniasz nam usługę geolokalizacji, jest ona przypisana do wykonanego przez Ciebie zdjęcia dzieła sztuki. Udostępnienie lokalizacji jest dobrowolne, nie musisz jej udostępniać, nie pozbawi Cię to możliwości pełnego wykorzystania funkcjonalności aplikacji.
3. Jeżeli udostępniłeś nam usługę geolokalizacji, dokonałeś pozytywnego rozpoznania i przesłałeś nam formularz kontaktowy, to Twoje dane zostały przypisane do wykonanego przez Ciebie zdjęcia. Udostępnienie lokalizacji oraz przesłanie informacji za pomocą formularza kontaktowego jest dobrowolne.

 

VII. PYTANIA I INFORMACJE

 

7.1.Wszelkie pytania związane z działaniem i korzystaniem z Aplikacji oraz świadczonymi za jej pośrednictwem usługami, należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej: aplikacja@artsherlock.pl

 

VIII. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

 

8.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie www.artsherlock.pl. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.
8.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.artsherlock.pl lub jej podstronach.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.